rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Nabór do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (KM FEDŚ)

14.11.2022 14:24

Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 (dalej: Ordynacja) ogłasza nabór organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (KM FEDŚ)

Link do programu:
https://rpo.dolnyslask.pl/drugi-projekt-programu-fundusze-europejskie-dla-dolnego-slaska-2021-2027-przyjety-przez-zarzad-wojewodztwa-i-przekazany-do-komisji-europejskiej/

1. Nazwa programu:
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDŚ)

2. Obszary tematyczne :
a) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska,
b) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
c) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia społecznego,
d) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz równości kobiet i mężczyzn,
e) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji (zajmującą się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek),
f) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz niskoemisyjności,
g) jedna organizacja senioralna,
h) jedna organizacja działająca na rzecz migrantów,
i) jedna organizacja młodzieżowa,
j) jedna organizacja działająca na rzecz kształcenia osób dorosłych,
k) jedna organizacja pozarządowa działająca w zakresie lub na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
l) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw podstawowych,
m) jedna federacja organizacji pozarządowych,
n) jedna organizacja LGD,
o) jedna organizacja pozarządowa spośród wchodzących w skład Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST)

3. Nabór obejmuje wybór 15 organizacji pozarządowych do składu KM FEDŚ.

4. Jedna organizacja może oddać:
• jeden głos na organizację pozarządową zgłoszoną w obszarze praw podstawowych – pkt l),
• jeden głos na federację – pkt m),
• pięć głosów, po jednym na organizacje w obszarach ocenianych przez organizację za reprezentatywne dla ich działalności organizacji wskazanych w pkt a) – k),

5. Jedna organizacja LGD może oddać jeden głos na organizację LGD – pkt n).

6. Jedna organizacja pozarządowa wchodząca w skład Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) może oddać jeden głos na organizację pozarządową spośród wchodzących w skład Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) – pkt o).

7. Zasady głosowania podmiotów wskazanych w § 2 ust. 9 Ordynacji odbywają się na zasadach ogólnych, za wyjątkiem organizacji LGD, dla których zasadę głosowania określa pkt 5 niniejszego ogłoszenia.

8. Organizacja zgłaszająca swoją kandydaturę na członka KM FEDŚ może oddać głos na swoją organizację.

9. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1.

10. Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM FEDŚ od 16 listopada 2022 r. do dnia 27 listopada 2022 r. do godziny 23.59.
Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.

11. Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEDŚ należy przesłać do Komisji Wyborczej na adres poczty elektronicznej: wybory.ngo.km@dolnyslask.pl . W tytule maila należy wpisać: ZGŁOSZENIE DO KM FEDŚ.

12. Po opublikowaniu przez Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, które pozytywnie przeszły weryfikację, organizacje, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów.
Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/-ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną do Komisji Odwoławczej na adres poczty elektronicznej: protest.ngo.km@dolnyslask.pl . W tytule maila należy wpisać: PROTEST - ZGŁOSZENIE DO KM FEDŚ.

UWAGA:
1)Formularz należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie
z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, następnie zapisać w formacie pdf.
2)Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany.
3)W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy wpisać „nie dotyczy”.


Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Waldemar Weihs

Ogłoszenie o naborze organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (KM FEDŚ)
Załącznik nr 1: Kalendarz wyborczy
Załącznik nr 2: Wzór formularza zgłoszeniowego