rozmiar czcionki: A | A | A

brak nowości na liście.

Szanowni Państwo,
przystępujemy do głosowania na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe.

Poniżej prezentujemy regulamin głosowania na członków DRDPP oraz listę kandydatów organizacji pozarządowych na członków Rady.

1. Lista kandydatów na członków DRDPP zawiera nazwiska 9 osób.

2. Każdy z kandydatów został zgłoszony do jednego z 10 obszarów obejmujących zadania z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 3430/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r.

3. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na wybranego kandydata z opublikowanej listy.

4. Jeżeli organizacja odda więcej niż jeden głos na więcej niż jednego kandydata, wszystkie jej głosy będą nieważne.

5. Jeżeli organizacja odda więcej niż jeden głos na jednego kandydata, jej głosy będą liczone jako jeden głos.

6. Terenowe oddziały, filie organizacji pozarządowych posiadające ten sam numer KRS mogą głosować tylko jeden raz.

7. Głosowanie na kandydata odbywa się na wzorze „Formularza do głosowania na kandydata na członka DRDPP”, zamieszczonym w poniższej tabeli, w kolumnie „Formularz do głosowania na kandydata” w zakładce „pobierz”.

8. Wypełniony formularz opatrzony datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo, bądź upoważnionych w tym celu osób, należy w ciągu 30 dni od dnia umieszczenia listy kandydatów na stronie internetowej, tj. do dnia 26 maja 2017 r.,  złożyć:
1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5 (parter), albo przesłać
2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UMWD) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

9. Głosy złożone po terminie wymienionym w pkt. 8 będą nieważne.

10. Po upływie terminu przesyłania głosów  na kandydatów DRDPP, Komisja powołana Zarządzeniem Marszałka dokona weryfikacji formalnej i przeliczenia głosów.

11. Wyniki głosowania uwzględniające informacje o ilości głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.umwd.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

12. Ostateczna lista przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie (pochodzących z wyboru oraz uzupełniających jej skład) zostanie zatwierdzona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Wrocław, 26 kwietnia 2017 r.


Lista kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP) II kadencji
Nr obszaru

Sfera zadań publicznych

Imię i nazwisko kandydata

Karta zgłoszenia kandydata

Organizacje rekomendujące kandydata

Formularz do głosowania na kandydata

1

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Agnieszka Rauk-Kubacka

zobacz

zobacz

pobierz

1

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Arkadiusz Zagrodnik

zobacz

zobacz

pobierz

1

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Marian Mójta

zobacz

zobacz

pobierz

2

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Krzysztof Kaucz

zobacz

zobacz

pobierz

2

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Grażyna Orłowska-Sondej

zobacz

zobacz

pobierz

3

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Małgorzata Franczak

zobacz

zobacz

pobierz

4

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zbigniew Mazurek

zobacz

zobacz

pobierz

4

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a ustawy

Monika Maziarz

zobacz

zobacz

pobierz

8

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Irena Krukowska-Szopa

zobacz

zobacz

pobierz