rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - tekst przyjazny dzieciom

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej  z dnia  17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom  oraz organizacjom pozarządowym

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki i Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzajów placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją, lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania  karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom