rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

15.02.2021 12:30

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W skład Rady wchodzi, między innymi, dwudziestu przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także związków i porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 43 ust.1 pkt 3 lit. c).


Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z tym że powołanie członków Rady reprezentujących organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych, o których mowa powyżej, następuje spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych lub co najmniej 3 związków i porozumień organizacji zrzeszających co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.


Zgodnie z § 3. ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1783) zgłoszenie kandydata do Rady zawiera:


opis rodzaju i zakresu działalności organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych uzasadniający udział przedstawicieli tych podmiotów w składzie Rady;


wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady oraz pełnioną funkcję;


służbowy adres poczty elektronicznej kandydata, a w przypadku jego braku – inny adres poczty elektronicznej, o ile go posiada;


oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.


Do zgłoszenia załącza się:


oświadczenie, co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych lub co najmniej 3 związków i porozumień organizacji zrzeszających co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych popierające kandydata na członka Rady;


dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności uzasadniający udział przedstawicieli organizacji pozarządowej, związku lub porozumienia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w składzie Rady.


Przy wyborze kandydatów Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, będzie miał na względzie zakres działań i charakter działalności Rady oraz zapewnienie reprezentatywności grup osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.


Więcej informacji na stronie: niepelnosprawni.gov.pl