rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja dla Beneficjenta dotacji w 2022 r.


Prosimy o zapoznanie się z technicznymi i prawnymi uwarunkowaniami zawarcia umowy oraz z załącznikami, które należy dostarczyć na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław.

Dokumenty do porania:

Informacja dla Beneficjenta dotacji w 2022 r.

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy


Po podpisaniu umowy z Województwem Dolnośląskim, dotacja zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie określonym w umowie, na jego pisemny wniosek: Wniosek o wypłatę dotacji.

Beneficjent zobowiązuje się do promocji realizowanego zadania poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej. Wydatki związane z promocją zadania nie stanowią kosztów kwalifikowanych dofinansowanego zadania.  Wzór tablicy promocyjnej.

Sprawozdanie należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej UMWD, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia określonego w umowie jako termin zakończenia zadania (decyduje data stempla pocztowego). Sprawozdanie z wykonania zadania.


Osoby do kontaktu:

Weryfikacją załączników do umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do jej zawarcia , jak również uzgadnianiem warunków umowy zajmuje się p. Piotr Żelazo, tel. 71/ 770 44 54, piotr.zelazo@dolnyslask.pl.

Weryfikacją wniosków o wypłatę dotacji oraz sprawozdań z wykonania dofinansowanych prac zajmuje się p. Aleksandra Kowalska,  tel. 71/ 770 44 53,  aleksandra.kowalska@dolnyslask.pl.