rozmiar czcionki: A | A | A

Zasady rozliczania dotacji

Zasady rozliczania dotacji
Rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu realizacji zadania na podstawie sprawozdania końcowego. Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania w wersji papierowej.  
Podstawą rozliczenia zadania publicznego są osiągnięte rezultaty oraz zrealizowane działania założone w ofercie a takze weryfikacja poniesionych kosztów w trakcie realizacji zadania.
Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy dotacyjnej z Województwem Dolnośląskim, środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów (tj. za koszt kwalifikowany uznawany będzie ten koszt, który powstanie od dnia zawarcia umowy
Wszystkie koszty wykazane w kalkulacji przewidywanych kosztów (zał nr 2) do umowy finansowane ze środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego muszą być wypłacone z rachunku bankowego podmiotu, który otrzymał dofinansowanie na zadanie publiczne, a nie z rachunków bankowych osób trzecich tj. innych organizacji pozarządowych, ośrodków i instytucji kultury. Koszty te, muszę być poparte odpowiednimi fakturami/rachunkami zgodnie z zał. nr 2 do umowy.
W  zestawieniu dokumentów księgowych należy wykazać wszystkie (faktury/rachunki) biorące udział w realizacji zadania publicznego, które odzwierciedlają koszt całkowity zadania publicznego wykazany w załączniku nr 2 do umowy.


Powyższe wskazówki nie zwalniają Beneficjenta dotacji ze szczegółowego zapoznania się z warunkami umowy dotacyjnej.

Do sprawozdania należy dołączyć:
- zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego stanowiące załącznik nr 4 do umowy.
- materiały dokumentujące działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania: m.in. program, plakat, ulotka, dokumentacja fotograficzna (na płycie CD lub DVD), lista obecności uczestników projektu, ankieta ewaluacyjna, ankieta „przed” i „po”, strona internetowa i liczba odsłon, sprzedane bilety, wejściówki, liczenie widzów przez wolontariuszy, zestawienia z informacją o miejscach dystrybucji materiałów, publikacje przygotowane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji).

Sprawozdanie należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej UMWD w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania wskazanego w umowie (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty do pobrania:

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego