rozmiar czcionki: A | A | A

Grupa Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

20.06.2022 11:07

5 stycznia 2021 r. uchwałą nr 3270/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Dolnośląską Strategię Innowacji 2030 do realizacji. Jest to dokument wykonawczy uszczegóławiający na najbliższą dekadę Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i wyznaczający kierunki wsparcia innowacyjności w nowej perspektywie funduszy europejskich 2021-2027, w zakresie nie tylko określonych celów operacyjnych, ale też nowych Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska. Ponadto, dokument ten szczegółowo definiuje i opisuje strukturę wdrażania strategii i realizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania. Obecny szybki postęp naukowo-technologiczny oraz zmieniające się warunki społeczno-polityczne i gospodarcze powodują, iż dla skutecznego i efektywnego wdrożenia zaplanowanych w strategii działań, a także stałego monitorowania i reagowania na pojawiające się potrzeby i trendy w gospodarce regionu, niezbędna jest stała współpraca Samorządu Województwa z ekspertami – interesariuszami dolnośląskiego systemu innowacji i samorządów lokalnych.

 
Jednym z kluczowych elementów zaplanowanego w DSI 2030 systemu realizacji i monitoringu wdrażania strategii, jest powołanie i funkcjonowanie przy Zarządzie Województwa gremium opiniodawczo-doradczego w zakresie polityki innowacyjnej województwa, tj. GRUPY EKSPERTÓW ds. DOLNOŚLĄSKIEJ STRATEGII INNOWACJI 2030.


Gremium to, stanowi kluczowe wsparcie dla władz regionalnych w procesie zarządzania i wdrażania strategii innowacji na Dolnym Śląsku.


Do Grupy zaproszeni zostali wysocy rangą przedstawiciele jednostek naukowych, firm, samorządów lokalnych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych:

1. Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Zarząd Województwa Dolnośląskiego
2. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs - Rektor Politechnika Wrocławska
3. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy - Rektor Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
4. prof. dr hab. Robert Olkiewicz - Rektor Uniwersytet Wrocławski
5. prof. dr hab. Andrzej Kaleta - Rektor    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
6. prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba - Kierownik Katedry i Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
7. Łukasz Medeksza - Z-ca dyrektora Departamentu Strategii Miasta Urząd Miejski we Wrocławiu
8. Andrzej Kosiór - Kierownik Biura Zarządzania strategicznego, nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski w Wałbrzychu
9. Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Urząd Miasta Legnicy
10. Jerzy Łużniak – Prezydent Miasta Urząd Miejski w Jeleniej Górze
11. Artur Sawrycz  – Wiceprezes Zarządu Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
12. Hubert Papaj – Prezes Zarządu Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
13. Maciej Potocki – Prezes Zarządu Wrocławski Park Technologiczny S.A.
14. Artur Mazurkiewicz – Prezes Zarządu Dolnośląscy Pracodawcy
15. Marek Woron - kanclerz Loży Dolnośląskiej, Wiceprezes Zarządu BCC Loża Dolnośląska BCC
16. Piotr Karwan – Wiceprezes Zarządu Związek Pracodawców Polska Miedź
17. dr Andrzej Dybczyński - Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
18. prof. dr hab. Andrzej Jeżowski - Dyrektor Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
19. prof. dr hab. Andrzej Gamian - Dyrektor Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk
20. Radosław Pilut - Prezes Zarządu KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe
21. Waldemar Weihs - Przewodniczący Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego
22. Maria Lewandowska-Mika - Prezes Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
23. Jacek Michalak -  Prezes Zarządu SELENA  FM S.A.
24. Marcin Chludziński - Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A


Główne zadania tego gremium to:


1.Konsultowanie działań związanych z wdrażaniem Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.
2.Konsultowanie monitorowania programów realizowanych w Województwie Dolnośląskim stymulujących rozwój innowacji i przedsiębiorczości.
3.Opiniowanie działań w zakresie polityki innowacyjnej województwa.
4.Współdziałanie z Grupą Roboczą ds. Inteligentnych Specjalizacji.
5.Uczestnictwo w procesie przedsiębiorczego odkrywania na zasadzie konsultacyjnej i opiniodawczej, w tym w tematyce  dolnośląskich inteligentnych specjalizacji.
6.Doradztwo przy identyfikowaniu i inicjowaniu działań/projektów realizujących cele DSI 2030.


Uchwała nr 4314/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 21 września 2021 r. w sprawie powołania Grupy Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030


Uchwała nr 5354/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 16 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4314/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania GE ds. DSI 2030