rozmiar czcionki: A | A | A

12 stycznia 2023 r. we Wrocławiu odbyło się kolejne z cyklu spotkań Grupy Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

13.01.2023 13:15

Spotkania odbywają się w ramach projektu pn. „Rozwój Inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska poprzez skoordynowane działania animacyjne w zakresie procesu przedsiębiorczego odkrywania”, dofinansowanego ze środków RPO WD 2014-2020.

Spotkanie zostało otwarte przez Pana Łukasza Kasprzaka – zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki UMWD, który przekazał informacje o akceptacji KE dla Programu FEDS 2021-2027 i możliwościach wsparcia działań na rzecz przedsiębiorstw i innowacji w ramach inteligentnych specjalizacji.

Następnie dyskusja uczestników skupiła się wokół jednej z horyzontalnych inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska określonej w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 – „Zielony ład”.

Punktem wyjścia dla dyskusji były kierunki rozwoju innowacji na Dolnym Śląsku w ramach Zielonego ładu, zaproponowane przez uczestników innej z grup - Grupy Roboczej ds. Inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, a były to:
1. Energooszczędność i niskoemisyjność,
2. Żywność, redukcja marnotrawstwa, łańcuchy dostaw,
3. Poprawa wydajności produkcji dla Zielonego Ładu,
4. Zielone Smart Województwo.

Uczestnikami moderowanej dyskusji prowadzonej przez ekspertów – Panią Aldonę Kucner i dr Jarosława Osiadacza, byli wysocy rangą przedstawiciele dolnośląskich: jednostek naukowych, przedsiębiorstw, samorządów lokalnych i instytucji otoczenia biznesu, tworzący powołane przez Zarząd Województwa gremium opiniodawczo-doradcze w zakresie polityki innowacyjnej województwa.


Podczas ponad trzygodzinnej, owocnej dyskusji ekspertom udało się zaopiniować wskazane kierunki rozwoju innowacji, uzupełnić je i spriorytetyzować obszary do realizacji w skali województwa, aglomeracji oraz indywidualnej (na poziomie firmy czy właściciela budynku). Przedstawiciele sektora naukowego próbowali zidentyfikować we wskazanych obszarach potencjał badawczy w regionie, co miałoby przełożenie tych koncepcji na projekty najpierw badawczo-rozwojowe, a następnie wdrożeniowe z potencjałem realizacji w regionie.


Wypracowane koncepcje stanowić będą punkt wyjścia do budowania agend badawczych, konsorcjów i partnerstw wokół wypracowanych obszarów, które następnie będą mogły otrzymać finansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDŚ 2021-2027).