rozmiar czcionki: A | A | A

Wybierz czyste zasady!

04.02.2020 12:33 12:33

Setki milionów złotych na działania dotyczące eliminacji tzw. „emisji kominowej”, wymiany pieców, termomodernizacje budynków, a także czerpanie energii z odnawialnych źródeł – tak samorząd regionu walczy o poprawę jakości powietrza na Dolnym Śląsku. Dodatkowym narzędziem będzie ruszająca właśnie kampania informacyjna. Jej szczegóły przedstawił dziś marszałek Cezary Przybylski.

- Zanieczyszczenie powietrza zmniejsza się z roku na rok, co potwierdzają badania Państwowego Monitoringu Środowiska. Poprawie stanu sprzyjają też coraz cieplejsze zimy. Nadal jednak, zwłaszcza w okresach grzewczych, zmagamy się ze smogiem. Samorząd województwa podjął już szereg działań, które w efekcie mają poprawić jakość powietrza w regionie. Dziś uruchamiamy kampanię informacyjną dla mieszkańców regionu – informuje marszałek Cezary Przybylski.


Najważniejsze z podjętych działań to z pewnością podjęcie przez dolnośląski sejmik trzech uchwał antysmogowych w listopadzie 2017 roku:
- Uchwała dla Wrocławia – zakazująca od 1 lipca 2028 r. opalania budynków paliwami stałymi;
- Uchwała dla dolnośląskich uzdrowisk - zakazująca w większości z nich od 1 lipca 2028 r. opalania budynków paliwami stałymi;
- Uchwała dla pozostałej części województwa dolnośląskiego –– przy dalszym opalaniu węglem, obowiązek przejścia od 1 lipca 2028 roku na nowoczesne, niskoemisyjne kotły, spełniające wymóg klasy 5.


Również w 2017 roku powołany został wojewódzki „Zespół roboczy ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej w województwie dolnośląskim”, w którego skład wchodzą naukowcy, samorządowcy, urzędnicy i działacze społeczni, a jego zadaniem jest wypracowywanie kolejnych rekomendacji służących poprawie jakości powietrza.


Wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w październiku 2019 roku, samorząd województwa przeszkolił 235 dolnośląskich urzędników gminnych i powiatowych, strażników gminnych i aktywistów, którzy będą na całym Dolnym Śląsku przeprowadzać kontrole przestrzegania przez mieszkańców uchwał antysmogowych.


Kolejnym narzędziem w walce o czyste powietrze będzie kampania informacyjna, która ruszyła z końcem stycznia tego roku i potrwa do końca marca. Czas jej realizacji został wybrany nieprzypadkowo – w związku z ocieplaniem się klimatu i z lokalnymi zjawiskami atmosferycznymi, to miesiące: styczeń i luty są czasem z najgorszą jakością powietrza na Dolnym Śląsku. Miesiąc marzec natomiast, jest ostatnim miesiącem „sezonu grzewczego”, w którym wielu Polaków podejmuje decyzję o zmianach w sposobie ogrzewania swoich domów.


- Równie istotnym wyzwaniem, przed jakim aktualnie stoimy jest odpowiednie zorganizowanie polityki gospodarowania odpadami w regionie. Będzie to z pewnością jedno z najistotniejszych zagadnień, którymi zajmie się sejmik i samorząd województwa – dodaje Dariusz Stasiak, przewodniczący sejmikowej komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Cel i zakładane efekty
- Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwa o szkodliwym oddziaływaniu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka i środowisko naturalne oraz przypominanie o nałożonych na mieszkańców Dolnego Śląska obowiązkach określonych w uchwałach antysmogowych – tłumaczy Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.


Efektem kampanii ma być dotarcie z informacjami dot. problemu zanieczyszczenia powietrza do co najmniej 25% społeczności Dolnego Śląska i w efekcie zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązujących przepisów prawa, które wynikają z uchwał antysmogowych.


Hasło
Hasło kampanii to „Wybierz czyste zasady!”. Jest pewną grą słów, w której czystość powietrza łączona jest z właściwymi postawami społecznymi i moralnymi. Ma zachęcać do prawidłowych i zgodnych z obowiązującym prawem postaw mieszkańców województwa dolnośląskiego przy ogrzewaniu swoich domów tak, aby ograniczyć powstawanie szkodliwych zanieczyszczeń powietrza, a także zjawiska smogu. Ma też mobilizować do działania i świadomego wyboru. Bezpośredni zwrot w haśle podkreśla fakt, że każdy z nas ma wpływ na to, co robi.


Narzędzia
•    Portal www.czystezasady.pl to strona internetowa kampanii, kierowana do mieszkańców Dolnego Śląska, na której znajdują się m.in. materiały kampanijne, informacje o możliwościach dofinansowania wymiany kotłów, kontakt do doradców energetycznych, treść dolnośląskich uchwał antysmogowych oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące uchwał antysmogowych.
•    Ważnym elementem strony internetowej kampanii jest aplikacja „klasyfikator antysmogowy” – test w formie quizu – w którym każdy Dolnoślązak, po anonimowym udzieleniu odpowiedzi na kilka zamkniętych pytań, uzyska precyzyjną informację jakie wymagania stawiają przed nim uchwały antysmogowe;
•    konto FB kampanii – stanowi źródło aktualności, porad, dobrych praktyk i informacji na temat zanieczyszczenia powietrza na Dolnym Śląsku i uchwał antysmogowych;
•    plakaty antysmogowe - nośnik kampanii rozsyłany do wszystkich dolnośląskich gmin i powiatów z listem od Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Plakaty, w nakładzie ponad 11 tys. egzemplarzy, mają zostać rozdystrybuowane w miejscach użyteczności publicznej – takich jak urzędy, szkoły czy przychodnie;
•    spoty telewizyjne – to dwa różne 30 sekundowe filmy edukacyjne, emitowane w TVP Wrocław w łącznej liczbie 400, prezentujące właściwe zachowania mieszkańców na rzecz zmniejszenia zjawiska zanieczyszczenia powietrza na Dolnym Śląsku;
•    spoty radiowe – to dwa 30 sekundowe spoty edukacyjne prezentujące właściwe zachowania mieszkańców na rzecz zmniejszenia zjawiska zanieczyszczenia powietrza na Dolnym Śląsku;
•    animacja antysmogowa –  edukacyjna animacja w formie komiksowej, która odtwarzana będzie bez dźwięku w pociągach Kolei Dolnośląskich i kinach DCF.