rozmiar czcionki: A | A | A

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z umiarkowanymi i znacznym stopniem niepełnosprawności z Dolnego Śląska oraz członków ich rodzin, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną zrezygnowali lub nie podjęli zatrudnienia. Cel ten będzie realizowany poprzez przydzielenie osobie niepełnosprawnej Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON). Więcej informacji na temat możliwości wzięcia udziału w projekcie znajduje się w zakładce rekrutacja.      W ramach projektu stworzona zostanie Grupa Robocza pod egidą Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zadaniem jej będzie wypracowanie rozwiązań formalnych i prawnych, mających na celu wprowadzenie instytucji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej do sytemu wojewódzkiego i krajowego wparcia osób niepełnosprawnych, tj.:- wyłonienie liderów wdrażania funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej wśród jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska we wszystkich subregionach- przedstawienie wypracowanych niezbędnych zmian do zapisów ustawy o rehabilitacji, umożliwiających finansowane lub dofinansowanie instytucji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej ze środków publicznych.


REALIZATORZY PROJEKTU

Projekt systemowy „Sprawni w pracy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Lidera Projektu), w partnerstwie z czterema organizacjami pozarządowymi:

Fundacją Promyk Słońca, ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa, Oddział Fundacji "Promyk Słońca" Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne, ul. Swobodna 8A, 50-088 Wrocław, KRS 0000090215, NIP 522-249-89-83

Fundacją EUDAJMONIA, ul. Borówkowa 5 A, 59-101 Polkowice, KRS 0000212459, NIP 898-211-65-23

Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych, KRS 0000212459, NIP 886-277-73-92

Polskim Związkiem Głuchych oddział Dolnośląski we Wrocławiu, ul. Braniborska nr 2/10, 53-680 Wrocław, KRS 0000094089, NIP 896-100-25-76


MIEJSCE I OKRES REALIZACJI

Projekt będzie realizowany na terenie całego Dolnego Śląska, w podziale na subregiony: jeleniogórski, wrocławski, legnicko – głogowski i wałbrzyski. Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.12.2014.