rozmiar czcionki: A | A | A

Lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 26 lipca do 9 września 2019

22.01.2020 11:03

Uchwała nr 1656/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (pobierz uchwałę wraz z listą rankingową)


W oparciu o § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182) Zarząd Województwa podaje do publicznej wiadomości listę, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa.

Limit środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa wynosi 56 863 038,79 zł  i obejmuje pozycje od 1 do 42 na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Zgodnie z § 2b ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755 z późn. zm.) podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków (tj. operacje od pozycji 43 do pozycji 58 na liście) ustaloną  według stanu na dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w przepisach           w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach tego działania, zgodnie z którą przysługuje ta pomoc, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej. Wnioski, o których mowa w ust.2, podlegają rozpatrzeniu w trybie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania wymienionego w ust.2, z tym że podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy wzywa się do zawarcia umowy, w przypadku gdy są  spełnione warunki przyznania pomocy, w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na operacje objęte tymi wnioskami. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy informuje się  o odmowie przyznania, w przypadku gdy nie zostały wezwane do zawarcia umowy zgodnie z ust.3 , nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.


>>>>>Wszystkie listy rankingowe PROW 2014-2020

*