rozmiar czcionki: A | A | A

Wiodące branże przemysłu

Województwo Dolnośląskie należy do najbardziej uprzemysłowionych regionów w Polsce. Wg szacunków GUS produkcja sprzedana przemysłu w województwie dolnośląskim wyniosła w 2017 roku 122,9 mld zł.  W porównaniu do roku 2016 zanotowany został wzrost o blisko 6,1 mld zł (źródło: GUS, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2018.

Główne branże przemysłowe województwa dolnośląskiego to motoryzacja, elektrotechnika i elektromechanika, oraz tworzywa sztuczne i produkcja wyrobów z metali. Udział poszczególnych gałęzi przemysłu w wypracowanej wartości przetwórstwa przemysłowego w 2017 r. przedstawia się następująco (źródło: GUS, Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2018):Lp.

Wyszczególnienie

Produkcja sprzedana przetwórstwa przemysłowego

mln zł

%

1.

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep

25 453,6

22,2

2.

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

9 536,0

8,3

3.

Produkcja wyrobów z metali

7 657,4

6,7

4.

Produkcja urządzeń elektrycznych

6 011,9

5,2

5.

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

5 228,0

4,6

5.

Produkcja artykułów spożywczych

5 282,0

4,6

6.

Produkcja maszyn i urządzeń

5 141,8

4,5

7.

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

4 844,2

4,2

8.

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

3 790,6

3,3

9.

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

3 573,3

3,1

10.

Pozostałe

38 257,0

33,3Najważniejszą rolę w gospodarce regionu odgrywa eksploatacja rud miedzi i srebra w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Prowadząca ją spółka KGHM „Polska Miedź” S.A. jest jednym ze światowych liderów w produkcji miedzi elektrolitycznej, srebra oraz renu. Również pod względem wydobycia węgla brunatnego województwo dolnośląskie plasuje się na wysokiej pozycji. Ilości surowca wydobywane w kopalni „Turów” w gminie Bogatynia dają regionowi trzecie miejsce w kraju, po łódzkim i wielkopolskim. Dolnośląskie to także potentat w wydobyciu kamieni drogowych i budowlanych, glin ogniotrwałych oraz kruszyw naturalnych. Poza tym, ok. 95% wszystkich zasobów magmowych i metamorficznych w Polsce znajduje się na Dolnym Śląsku
Z analizy dolnośląskiej gospodarki przeprowadzonej na potrzeby określenia Ram Strategicznych na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska wynika, że specjalizacjami przemysłowymi, charakteryzującymi się najwyższym udziałem w produkcji i zatrudnieniu, dynamiką wzrostu przekraczającą średnią dla województwa, a także koncentracją geograficzną w regionie na tle kraju są przemysł elektroniczny, branża motoryzacyjna, górnictwo i wydobycie surowców naturalnych,  branża tworzyw sztucznych i wyrobów z gumy, przemysł chemiczny oraz produkcja maszyn i urządzeń (w tym elektrycznych).

Z punktu widzenia potencjału dla inteligentnych specjalizacji istotne wydają się być branże charakteryzujące się wyższym niż przeciętny poziomem innowacyjności. Poziom ten określony został za pomocą takich zmiennych jak: udział nakładów na działalność innowacyjną i dynamika tych nakładów w ostatnich 4 latach, odsetek firm wprowadzających innowacje produktowe i procesowe, a także udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych. W województwie dolnośląskim, jak wynika z badania, takimi obszarami gospodarki są przemysł urządzeń elektronicznych i elektrycznych, branża chemiczna i farmaceutyczna oraz produkcja wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych.
Na podstawie zanalizowanych informacji pozyskanych w badaniu na potrzeby określenia Ram Strategicznych na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska wyodrębniono:

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE DOLNEGO ŚLĄSKA*:


•    branża chemiczna i farmaceutyczna

•    mobilność przestrzenna

•    żywność wysokiej jakości

•    surowce naturalne i wtórne

•    produkcja maszyn i urządzenia, obróbka materiałów

•    technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)