rozmiar czcionki: A | A | A

KAPITAŁ ZAGRANICZNY w POLSCE – informacja statystyczna (źródło: GUS_Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2014r.)

Polska: podstawowym źródłem danych wykorzystanym do scharakteryzowania zbiorowości podmiotów, w których udziały posiadły podmioty zagraniczne jest roczne sprawozdanie statystyczne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (KZ). Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w których w końcu 2014 roku ulokowany był kapitał zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i klasy wielkości. Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną.

Ponad 80% kapitału zagranicznego zostało ulokowanych w pięciu województwach: niemal połowę w województwie mazowieckim (49,6%), a prawie jedną trzecią w kolejnych czterech województwach: śląskim (8,3%), wielkopolskim (8,1%) dolnośląskim (8,0%) oraz małopolskim (6,6%). Udział kapitału zagranicznego w żadnym z pozostałych 11 województw nie przekroczył 4% łącznej wartości kapitału ulokowanego w Polsce:          Na Dolnym Śląsku w 2014 działało 2339 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, co stanowiło 8,84% ogółu i plasuje województwo dolnośląskie na trzecim miejscu wśród regionów (po Mazowszu – 39% oraz Śląsku – 9,23%.

Zatrudnienie w dolnośląskich podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego wynosiło ponad 160 tys. osób (9,18% ogółu zatrudnienia w Polsce w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego). Na pierwszym miejscu jest mazowieckie - 34,94%, następnie wielkopolskie - 13,23% oraz śląskie – 10,70%.

Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w 2014 roku wyniosła 78 823 mln zł, z czego ¾ przeznaczone było na nowe środki trwałe. Na Dolnym Śląsku poniesiono blisko 7% wszystkich nakładów inwestycyjnych w Polsce, co plasuje województwo na czwartym miejscu w Polsce:


Na Dolnym Śląsku 77% nakładów inwestycyjnych jest ponoszonych przez duże firmy, zatrudniające ponad 249 osób (w skali całej Polski duże firmy ponoszą 56% nakładów).
Kapitał zagraniczny wg kraju pochodzenia: w czołówce dziesięciu największych inwestorów znajdują się państwa europejskie, Stany Zjednoczone na miejscu 11. Blisko 20% kapitału niemieckiego lokowanego w Polsce jest inwestowana na Dolnym Śląsku, a ponad 26% belgijskich inwestycji w Polsce przypada na region dolnośląski. Szczegóły w poniższej tabeli: