rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Aktualizacja - Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, udziału w sytuacjach nadzwyczajnych i edukacji dla bezpieczeństwa.

02.08.2022 15:00

Aktualizacja - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, udziału w sytuacjach nadzwyczajnych i edukacji dla bezpieczeństwa oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, udziału w sytuacjach nadzwyczajnych i edukacji dla bezpieczeństwa.

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, udziału w sytuacjach nadzwyczajnych i edukacji dla bezpieczeństwa realizowanych na rzecz społeczności Dolnego Śląska z zakresu:

1)      Zorganizowania działań teoretycznych (m.in. szkoleń, konferencji, wykładów, seminariów, prelekcji) – maksymalna kwota dofinansowania  może wynieść 20 000,00 zł; wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty wnioskowanej dotacji;

2)      Zorganizowania działań praktycznych (m.in. ćwiczeń, warsztatów, zawodów) – maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 50 000,00 zł; wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty wnioskowanej dotacji.


Aktualizacja

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 5757/VI/22 z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmienił uchwałę nr 5729/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, udziału w sytuacjach nadzwyczajnych i edukacji dla bezpieczeństwa oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert, poprzez zmianę załącznika nr 1 oraz załącznika nr 4.

W załączniku nr 4, stanowiącym „Kartę oceny formalnej”, usunięto kryteria oceny tj.:

„11. Wykaz działań o charakterze ratowniczo-interwencyjnym oraz prewencyjnym przeprowadzonych w roku 2021.

12. Wykaz posiadanych zasobów rzeczowych i osobowych – sił i środków (m.in. posiadany sprzęt, rozlokowanie, ilość ratowników zawodowych i ochotników, ilość zespołów dyżurujących gotowych do działania oraz czas dyspozycyjności.

13. Złożenie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości terenu (np. własność, dzierżawa, najem lub użyczenie), który powinien obejmować okres
3 lat użytkowania obiektu liczony od dnia ogłoszenia konkursu. Nie będą honorowane oświadczenia o wyrażeniu woli przedłużenia obowiązującej umowy.”

 W załączniku nr 2  stanowiącym "Kartę oceny formalnej" uchwałą nr 5757/VI/22 z dnia 5 sierpnia 2022 r. dodano kryteria:

„11. Wykaz działań potwierdzający organizację w latach ubiegłych przedsięwzięć mieszczących się w ramach zakresu zorganizowania działań teoretycznych (m.in. szkoleń, konferencji, wykładów, seminariów) lub zorganizowania działań praktycznych (m.in. ćwiczeń, warsztatów, zawodów). W przypadku braku tego typu działań – oświadczenie o braku ich realizacji.

12. Zapewnienie wkładu własnego finansowego na poziomie minimum 20% wnioskowanej dotacji”.

 

W związku ze zmianą treści załącznika nr 4 chwały nr 5729/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 sierpnia 2022 r., zgodnie z dyspozycją art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wydłużeniu ulega termin na składanie ofert określony w załączniku nr 1 – „Ogłoszenie” do dnia 26.08.2022 r.


Ogłoszenie konkursu na BIP TUTAJ