rozmiar czcionki: A | A | A

Pieniądze na meliorację i rozwój obszarów wiejskich w subregionie wałbrzyskim

04.07.2024 14:39 14:39

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rokrocznie w swoim budżecie zabezpiecza środki na wsparcie finansowe gmin w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Dziś w Żelaznie marszałek Paweł Gancarz podpisał z przedstawicielami samorządów subregionu wałbrzyskiego umowy na realizację kolejnych takich zadań. Łączna pula tegorocznych dofinansowań w obu przedsięwzięciach dla całego województwa wyniesie przeszło 4,6 mln zł.

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” to inicjatywa, celem której jest wsparcie aktywności mieszkańców do pracy na rzecz swoich miejscowości oraz poprawa warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego miejscowości wiejskich. W tegorocznej edycji dofinansowanie otrzymało 90 prawidłowo napisanych i zweryfikowanych projektów na łączną sumę 3 266 670 zł. Wsparcie w subregionie wałbrzyskim w kwocie 891 439 zł uzyskały 24 inicjatywy.


- Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego jednym z priorytetów jest wspieranie zrównoważonego rozwoju całego regionu, dlatego też pomagamy mniejszym gminom i ich społecznościom. Konkurs każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem, co pokazuje, że takie inicjatywy są potrzebne. Dofinansowując te projekty pomagamy realizować inwestycje, które są bardzo ważne dla lokalnych społeczności – mówi Paweł Gancarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


Z budżetu konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” samorządy mogą otrzymać maksymalnie do 40 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych) na realizację zgłoszonych projektów. Inicjatywy powinny mieścić się w następujących kategoriach:
1.    Remont, wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczne, kulturalne lub społeczno - kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury, itp.;
2.    Budowa, przebudowa lub remont obiektów i zagospodarowania miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i publiczne m. in. placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stadionów, trybun, hal sportowych, basenów, wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, chodników, parków, skwerów, alei spacerowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, szlaków wodnych, szlaków konnych, tras narciarstwa biegowego i innych miejsc rekreacji służących do użytku publicznego;
3.    Zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) i/lub ich wyposażenia;
4.    Remont, wyposażenie lub remont wraz z wyposażeniem gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem księgozbiorów;
5.    Zakup strojów ludowych i/lub instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

Innym ważnym instrumentem wsparcia samorządów z Dolnego Śląska jest inicjatywa, w ramach której gminy mogą otrzymać dofinansowania na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. W tym roku wsparcie w łącznej wysokości 1 498 025 zł trafiło do 52 gmin z całego województwa, w tym 21 lokalnych samorządów z subregionu wałbrzyskiego (653 tys. zł).


Celem konkursu jest: wsparcie gmin w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na ich terenie, ochrona przed lokalnymi podtopieniami i powodziami, polepszenie nawodnienia gruntów, zapobieganie erozji gleby oraz zapobieganie zaleganiu wody na gruntach.


Maksymalna wysokości dofinansowania, o jaką można się starać w tym konkursie to 35 tys. zł, co powinno stanowić maksymalnie 80 procent kosztów kwalifikowanych projektu.